Riool

Deze webpagina beschrijft de werking van de 3 soorten van het onderdeel riool.

  • stelsel: voorzien van een overstortdrempel, toevoer via leidingen, afvoer/lediging via een pomp en een leiding.
  • put: voorziening om de afvoer van dakoppervlakken op te vangen en via een leiding op een riool  aan te sluiten
  • bak: sterk vereenvoudigde schematisering van een rioolstelsel tot een berging met een constante ledigingscapaciteit en een gelimiteerde overloopcapaciteit.

De riool-bak heeft in de wijktegel een beperkt toepassingsgebied. De combinatie van riool-stelsel met put heeft de voorkeur voor de toepassing van rioleringsonderdelen in een wijkmodel

Animatie werking rioolstelsel met aangesloten straatoppervlak

Het rioolstelsel vult zich vanaf het begin van de bui. De lediging door de pomp begint direct te werken vanaf het moment dat de berging van het rioolstelsel zich begint te vullen. Als de berging van het rioolstelsel vol is dan begint de overstort (doorlaat) de werken.

De overstort is hier geschematiseerd als een doorlaat met een drempelniveau en de bestemming van het overgelopen water. Een overstort heeft een gelimiteerde capaciteit die wordt bereikt als het water op straat komt te staan. De overstort werkt volgens een q-h relatie met een capaciteit die vanaf het drempelniveau tot het straatniveau toeneemt van 0 tot de gelimiteerde capaciteit.

De hoogte van de doorlaatopening is gelijk aan de hoogte tussen het straatniveau en het drempelniveau. Als er op een rioolstelsel meerdere straatoppervlakken met verschillende maaiveldniveaus zijn aangesloten dan wordt hiervoor het laagste straatniveau aangehouden.

De breedte van de overstortdrempel (doorlaat) geeft de gebruiker ook niet op, maar wordt afgeleid uit de gelimiteerde capaciteit bij een waterstand in het rioolstelsel op het straatniveau. De put ter plaatse van de overstort/doorlaat (opening) wordt geschematiseerd met een beperkt putoppervlak (bijvoorbeeld 1 m2).

Als de toevoer naar het rioolstelsel totaal groter is dan de gelimiteerde capaciteit via de overstort dan begint de berging op straat zich te vullen. De groene zone van deze berging noemen we water op straat waarbij vooral sprake is van hinder. De rode zone als de berging op straat verder toeneemt noemen we wateroverlast waarbij vooral sprake is van schade of gevaar.

De lediging van een rioolstelsel kan via een pomp (met een constante capaciteit) of een afvoerleiding  (met een capaciteit als functie van het verschil in drukhoogte (dh) tussen het afvoerende onderdeel en het bestemde onderdeel.

Afvoer relaties rioolstelsel:

Afvoer-relaties per onderdeel: doorlaat, pomp en leiding

Het niveau instroomniveau van een afvoerleiding ligt normaliter op het bodemniveau van een onderdeel, maar kan ook hoger worden ingesteld. In een wadi kan hiermee een slokop worden geschematiseerd.

Aansluiting van daken op een riool via een put

Het rechtstreeks aansluiten van een dak op een riool is onwenselijk, omdat een dak altijd moeten kunnen afvoeren ook als een riool vol is en de gelimiteerde capaciteit van de overstort is bereikt.

De meest eenvoudige methode om het water van een dak af te voeren naar een riool is via het aangesloten straatoppervlak. Een andere methode is een aansluiting via de (ontlast)put met (afvoer)leiding naar het riool en een overloop naar de straat. De bodem van de put moet minimaal op het bodemniveau van het riool liggen om de put volledig te kunnen ledigen.

Rioolbak

Een vereenvoudigde vorm van het rioolstelsel is de rioolbak. De kenmerken van de rioolbak zijn: referentie (afvoerend) oppervlak, berging, pompcapaciteit en gelimiteerde overloopcapaciteit.

De hoogteligging van het stelsel speelt bij de rioolbak geen rol. De afvoer van de straat naar het rioolstelsel dient hierbij daarom plaats te vinden via één speciale (vol=vol) afvoerput. Hier kan dus maar 1 straatoppervlak rechtstreeks op het rioolstelsel worden aangesloten.  Bij voorkeur is dat het laagst gelegen straatoppervlak

Daar waar meerdere straatoppervlakken aan de orden zijn, kunnen die op het laagste straatoppervlak worden aangesloten.

 

 

 

Last Updated on 2018-09-23 14:09 by harrr