KoggesimX

Met RainTools is gesimuleerd hoe een woning met een laaggelegen vloerpeil onderloopt via de voordeur op straatpeil en/of de hoger gelegen douchebak.

Doel
Het doel van deze simulatie is om na te gaan of de woning vooral onderloopt via de NIET-waterdichte voordeur of via de douchebak of eventueel beide. Het is een indicatieve berekening om de orde van grootte van effecten te bepalen. De situatie is zo geconstrueerd dat met een hevige kort durende bui tijdelijk een forse hoeveelheid water hoog (meer dan 15 cm) tegen de voordeur komt te staan, tot boven het niveau van de rand van de douchebak.

Situatie
Voor de woning is uitgegaan van een vloeroppervlak van 100 m2. Het vloerpeil van de woning ligt 10 cm onder het niveau van de voordeurdrempel.
De douchebak heeft een oppervlak van 1 m2. De rand van de douchebak ligt 25 cm hoger dan de vloer van de woning en 15 cm hoger dan de drempel van de woning.
De voordeur van de woning is als NIET-waterdicht verondersteld met een spleet van 2 mm tussen onderkant deur en de drempel.

Figuur 1: Animatie resultaat RainTools-simulatie. Het linker venster toont het langsprofiel van de verschillende onderdelen: 1) dak, 2) straat, 3) woning en 4) douchebak. Het rechter venster geeft de waterbalans per onderdeel.

Beschrijving resultaten simulatie in stappen:

 • Het systeem wordt belast door een bui met circa 35 mm neerslag in 45 minuten. Dat regenwater valt op het dak (1) en op de straat (2).
 • De eerste 45 minuten van de animatie regent het hard, weergegeven door de afvoerpijl vanaf het dak naar de straat.
 • De waterstand op water op straat stijgt snel. Vanaf 17 minuten begint de waterstand in de douchebak (4) mee te stijgen met de waterstand op straat (wet op de communicerende vaten).
 • Vanaf 20 minuten na het begin van de bui begint de woning (3) onder te lopen via een 2 mm hoge spleet onder de voordeur, weergeven door een horizontale pijl van de straat richting woning.
 • Vanaf 36 minuten begint de douchebak over te lopen (rode pijl), dat duurt ongeveer 12 minuten. Daarna zakt de waterstand in de douchebak mee met de waterstand op straat.
 • De waterstand op straat begint na de bui van 45 minuten weer geleidelijk te zakken.
 • Zolang de waterstand op straat hoger dan de drempel van de deur en hoger dan de waterstand in de woning staat blijft de woning onderlopen.
 • Op 92 minuten wordt een kantelpunt bereikt. Vanaf dat moment zakt de waterstand in de woning mee met de waterstand op straat.
 • Vanaf ongeveer 190 minuten blijft het water in de woning staan op het niveau van de deurdrempel.
 • De waterstand op straat zakt verder samen met de waterstand in de douchebak.

Waterbalans na 300 minuten simulatie:

Figuur 2: Resultaat RainTools simulatie na 300 minuten met in het rechter-venster de waterbalans per onderdeel.

 • Kolom 1 van de staaf grafiek geeft in rood de hoeveelheid water die van het dak is afgestroomd.
 • Kolom 2 geeft in de blauw de hoeveelheid water die is geborgen op straat, in rood de hoeveelheid water die is afgevoerd via het rioolgemaal en in bruin de hoeveelheid water die is uitgewisseld met de woning via de spleet onder de voordeur en met de douchebak als communicerend vat via het riool.
 • Kolom 3 geeft in blauw de hoeveelheid water die in de woning staat en in bruin de hoeveelheid water die van de woning is teruggestroomd naar de straat.
 • Kolom 4 geeft in (donker)bruin de hoeveelheid water die is overlopen van de douchebak naar de woning plus de hoeveelheid water die is teruggestroomd naar het riool .

In dit voorbeeld heeft er maximaal 13,84 m3 water in de woning gestaan, na 300 minuten is daarvan 3,87 m3 teruggestroomd naar de straat.
Het water is de woning grotendeels via de voordeur binnengestroomd, vanuit de douchebak is 0,04 m3 overlopen naar de woning.
Na de bui blijft er 10 m3 water in de woning staan in de 10 cm onder het niveau van de drempel van de voordeur bij een vloeroppervlak van 100 m2.

Het is een indicatieve berekening dus het gaat niet om de exacte getallen. Duidelijk is wel dat zelfs met een heel smalle spleet onder de voordeur een flinke hoeveelheid regenwater de woning kan binnenstromen. De douchebak begint pas over te lopen als er meer dan 15 cm water tegen de voordeur staat en dat duurt dus maar kort. Het aandeel van de douchebak is verwaarloosbaar klein.

Last Updated on 2022-04-15 11:11 by harrr